نرم افزار فروشگاهی

۴۱۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار پایه فروشگاهی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۶۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار ساده فروشگاهی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار متوسط فروشگاهی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار پیشرفته فروشگاهی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار شبکه 2 کاربره فروشگاهی پیشرفته به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

نرم افزار شرکتی

۸۳۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار ساده شرکتی همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار متوسط شرکتی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار پیشرفته شرکتی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

نرم افزار تولیدی

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار ساده تولیدی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار متوسط تولیدی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار پیشرفته تولیدی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار شبکه 2 کاربره تولیدی پیشرفته به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

نرم افزار جامع و شبکه

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

نسخه جامع تک کاربره همراه با پشتیبانی یک ساله

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار تک کاربره نسخه صنعتی  همراه با پشتیبانی یک ساله

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار شبکه 4 کاربره نسخه جامع کاربره همراه با پشتیبانی یک ساله

سخت افزار فروشگاه

مصرفی فروشگاه