نرم افزار فروشگاهی

۲۷۷,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۳۸۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۷۵۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

نرم افزار شرکتی

۵۰۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۹۹۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

نرم افزار تولیدی

۶۳۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان

شامل یک سال خدمات پشتیبانی به همراه پک کامل و دفترجه راهنما

نرم افزار جامع و شبکه

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

نسخه جامع تک کاربره همراه با پشتیبانی یک ساله

۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

نسخه  صنعتی تک کاربره همراه با پشتیبانی یک ساله

۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان

نسخه شبکه 4 کاربره همراه با پشتیبانی یک ساله

سخت افزار فروشگاه

مصرفی فروشگاه